ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom, hogy https://bodyandlife.hu domain alatt elérhető weboldalt (a továbbiakban: „Weboldal”) a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályoknak rendelkezéseinek megfelelően üzemeltetem.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást – melynek tartalmát adatkezelőként magamra nézve kötelezőnek ismerem el – az alábbiakban adom meg, figyelembe véve különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (általános adatvédelmi rendelet, “GDPR”) foglaltakat, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit.

 1. Adatkezelő: Zádrovich Aliz (lakcím: 1142 Budapest, Szatmár u. 10., 1/5.)
 2. A kezelt adatok köre, célja, időtartama

Az adatok megadása önkéntes. Az alábbi, önkéntes hozzájáruláson alapuló személyes adatokat kezelem az itt megjelölt célból és időtartamig.
Az Adatkezelő az adatkezelés során kizárólag az adatkezelés céljához kötötten, az adatkezeléshez szükséges mértékben és ideig, a cél elérésére alkalmas módon jár el.

2.1. Hírlevélre való feliratkozás esetén

Kezelt adatok: név, e-mail cím.

Adatkezelés célja: hírlevél küldése az adatkezelő által szervezett eseményekről, kurzusokról, egyéb szolgáltatásokról.

Időtartama: hozzájárulás visszavonásáig (pl. leiratkozás). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Adatkezelő a számára megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

2.2. Weboldalon történő hozzászólás esetén

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hash) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan, más adat azonban nem.

Kezelt adatok: megadott név, e-mail cím, hozzászólás, IP cím.

Adatkezelés célja: hozzászólás elhelyezése.

Időtartama: hozzájárulás visszavonásáig. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

2.3. Google Analytics

A Weboldal látogatottságának mérése, nyomon követése, elemzések, statisztikák készítése céljából a Weboldal a Google Analytics nevű statisztikai szoftvert használja. Részletek a „Cookie” részben.

 1. Adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.

A hozzájárulását az adott szolgáltatás igénybevételével (pl. weboldal megnyitása, hírlevélre való regisztráció, hozzászólás nyilvánosságra hozatala stb.) használatával adja meg.

Az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
A visszavonás joga indokolás és korlátozás nélkül, ingyenesen gyakorolható.

 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás: a személyes adatok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra, kivéve, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárul
 2. Cookie-k

A Weboldal egyes részeinek letöltésekor a webszerver automatikusan kis szövegfájlokat, azaz cookie-kat helyez el az Ön számítógépén vagy egyéb eszközén, amellyel hozzáfér a Weboldalhoz. Ezek az adatállományok a magyar adatvédelmi jog szerint egyes esetekben személyes adatoknak minősülhetnek.

A cookie-k a Weboldal megfelelő működéséhez szükségesek, és Ön képes azok elhelyezését böngészőprogramja beállításaival kontrollálni; a cookie-k alkalmazásának letiltása azonban egyes esetekben a Weboldal nem megfelelő működéséhez vezethet.

A Weboldal Google Analytics-et használ. A Google Analytics által elhelyezett cookie-k információt gyűjtenek arról, hogy a felhasználó miként használja a Weboldalt. Ezek az információk a Weboldal látogatottságának, látogatók általi használatának mérésére, nyomon követésére és ezzel kapcsolatos jelentések, elemzések készítésére szolgálnak. A Google adatvédelmi irányelveiről bővebben itt  található információ.

Az ún. „Social média” funkciók (pl.: „like gomb”) cookie-kat használnak, amelyeket harmadik fél kezel. Ezekről további információ az adott funkció mögött álló portál felületén lehet megtudni.

 1. Más honlapokról beágyazott tartalmak

A Weboldalon szerepelnek olyan hivatkozások (linkek), amelyek – kattintás útján – más adatkezelő által üzemeltetett Weboldalakra viszik Önt. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra. Ezek az oldalak nem állnak az ellenőrzésem alatt, ezért ezen oldalakon szereplő tartalomért  semmiféle felelősséget nem vállalok.

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos fogalom meghatározások

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Hozzáférési jog: kérésére tájékoztatást adok arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor Ön jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz, valamint a GDPR rendelet 15. cikke szerinti információkhoz, ideértve az adatkezelés célját, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit vagy azok kategóriáit, automatizált döntéshozatallal és profilalkotással kapcsolatos információkat, az adatkezelés időtartamát, az adatok forrását, a panasztételi joggal, valamint a jelen 7. pont szerinti adatkezelési jogokkal kapcsolatos információkat. A személyes adatokról Ön jogosult másolatot kérni.

Helyesbítés kéréséhez való jog: ha bármely általam kezelt személyes adata nem felel meg a valóságnak, kérésére a személyes adatot soron kívül helyesbítem, valamint a hiányos adatai kiegészítését is kérheti.

Törléshez való jog: kérésére  törlöm a személyes adatait a nyilvántartásomból, amennyiben az adatok kezelésére nem áll fenn más jogalap

Adatkezelés korlátozásához való jog: kérésére korlátozom a személyes adatai kezelését, amennyiben az alábbi esetek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatai pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzem a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatai törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • adatkezelőként már nincs szükségem a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelői jogos indokaim elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén az Ön személyes adatait, a tárolás kivételével, csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely Európai Uniós tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 1. Kapcsolatfelvételi űrlapok: 

A kapcsolati űrlapon beérkező adatokat ügyfélszolgálati okokból bizonyos ideig megőrizzük, de ezt az információt nem használjuk marketing célokra – kivéve abban az esetben, ha ehhez Ön hozzájárul.

A rendszerben tárolt személyes adataival és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdését, kérését, tiltakozását írásban juttassa el az 1. pont szerinti postacímre vagy az info@bodyandlife.hu e-mail címre. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban – az Ön érdekében – csak abban az esetben áll módomban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta.

 1. Kapcsolati adatok:

Az oldal adatkezelője: Zádrovich Aliz, aki a személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként kizárólag saját maga kezeli.

Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-146808/2018.

Elérhetősége: info@bodyandlife.hu, ill. 1142 Budapest, Szatmár u. 10., 1/5.

 1. Jogorvoslati lehetőségei:

– panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530  Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), ha az Ön megítélése szerint a személyes adatai kezelése sérti a hatályos jogszabályokat; illetve

– jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A pert az Ön választása szerint az adatkezelő tevékenységi helye vagy az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is megindíthatja.

 1. Az adatvédelmi tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogát arra nézve, hogy a jelen tájékoztatót – előzetes e-mailes értesítés útján – egyoldalúan módosítsa.

Hatályos: 2018. május 24-től

Egyéni konzultációk

Egyéni konzultáción is a szomatodráma módszerével foglalkozunk a témáddal. Az alapelv ugyanaz, mint a csoportos játéknál. Ahelyett, hogy csak beszélgetnénk valamiről, kivetítjük a térbe mindazt, ami benned zajlik. Meg tudod jeleníteni a betegségedet, tünetedet vagy egy adott elakadáshoz kapcsolódó érzéseidet, élményeidet. A belső világoddal való találkozás, kommunikáció segít a gyógyulásban/változásban.

Csoportos programok

Ismerkedni, találkozni, kommunikálni mindazzal, ami bennünk zajlik – röviden így tudnám jellemezni a szomatodrámát. A módszer maga egyszerű, mégis bonyolult lelki folyamatokba enged betekintés. Játékos, élményszerű, mégis nagyon mélyreható. A gyógyító játék segítségével rövid idő alatt ott találhatjuk magunkat életünk legfontosabb, legmeghatározóbb jeleneteinél, és lehetőségünk nyílik elhárítani az akadályokat a gyógyulásunk/fejlődésünk útjából.

Egyéni konzultációk

Mit üzen a női betegségem?

Babát szeretnék!

Mit üzen a tested?

Önismeret, önbizalom, önszeretet

Csoportos programok

Szomatodráma-nap

Szomatodráma-nap Zalaegerszegen

Tünetbe zárt sorok - Női elvonulás

Iratkozz fel hírlevelemre

Iratkozz fel a hírlevelemre, és letöltheted az "Önkritikától az önszeretetig" c. munkafüzetet. Miután megadtad az adataidat, a rendszer átirányít egy aloldalra, ahol le tudod tölteni a munkafüzetet.

Elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.

Sikeresen feliratkoztál a hírlevélre

Pin It on Pinterest

Share This